Walne zebranie

Do kompetencji, obowiązków lub uprawnień Walnego Zebrania, poza innymi przewidzianymi Statutem lub przepisami prawa, należą:

1) określanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia;

2) zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej w poprzednim roku sprawozdawczym Stowarzyszenia;

3) zatwierdzanie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia, w tym sprawozdania finansowego, za poprzedni rok obrachunkowy Stowarzyszenia;

4) udzielanie absolutorium członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej za poprzedni rok sprawozdawczy Stowarzyszenia;

5) opiniowanie spraw wnoszonych przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną oraz podejmowanie uchwał w sprawach wnoszonych przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną;

6) podejmowanie uchwał w innych sprawach niezastrzeżonych Statutem do kompetencji Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.


Walne Zebrania są zwyczajne i nadzwyczajne. Miejscem Walnych Zebrań jest siedziba Stowarzyszenia, przy czym Zarząd, zwołując Walne Zebranie, może wskazać inne miejsce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


Zwyczajne Walne Zebranie odbywa się raz w roku sprawozdawczym i obrachunkowym Stowarzyszenia, w terminie przewidzianym przepisami prawa do zatwierdzenia sprawozdań z działalności, w tym finansowego, Stowarzyszenia, w każdym bądź razie nie później niż do dnia 30 września danego roku. Przedmiotem zwyczajnego Walnego Zebrania są sprawy, o których mowa w pkt. 2)-4) włącznie powyżej.


Inne niż zwyczajne Walne Zebrania są nadzwyczajnymi Walnymi Zebraniami.