Informacje ogólne

Polskie Stowarzyszenie Prawa Morskiego zostało założone w dniu 12 czerwca 2013r., w Szczecinie. Jest ono wspólną inicjatywą Związku Armatorów Polskich oraz kancelarii prawnej „Marek Czernis Kancelaria Radcy Prawnego”, których zamiarem było reaktywowanie działalności Polskiego Stowarzyszenia Prawa Morskiego utworzonego w 1934 roku oraz kontynuowanie jego dorobku, spuścizny i tradycji.

W dniu 22 lipca 2013r., Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisał Polskie Stowarzyszenie Prawa Morskiego do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000470766. Stowarzyszeniu nadano numer NIP i VAT: 8513170533 oraz numer VAT UE: PL8513170533, a także numer REGON: 321406156. Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.


Polskie Stowarzyszenie Prawa Morskiego skupia prawników specjalizujących się w prawie morskim oraz inne osoby zainteresowane prawem morskim krajowym i międzynarodowym.


Władze Polskiego Stowarzyszenia Prawa Morskiego stanowią Zarząd i Komisja Rewizyjna oraz Walne Zebranie.


W skład Zarządu wchodzą:
(i) Mecenas Krzysztof Kochanowski – Prezes Zarządu;
(ii) Doktor Justyna Nawrot – Wiceprezes Zarządu;
(iii) Doktor Zuzanna Pepłowska-Dąbrowska – Wiceprezes Zarządu;
(iv) Mecenas Paweł Mickiewicz – Sekretarz Zarządu;
(v) Mecenas Alina Łuczak – Członek Zarządu.


W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:
(a) Mecenas Ewa Krzysztoporska – Przewodnicząca Komisji;
(b) Mecenas Bartosz Biechowski – Członek Komisji Rewizyjnej;
(c) Mecenas Dariusz Szymankiewicz – Członek Komisji Rewizyjnej.


Jednym z głównych celów Polskiego Stowarzyszenia Prawa Morskiego jest członkostwo w Międzynarodowym Komitecie Morskim
(Comite Maritime International – CMI) z siedzibą w Antwerpii, najstarszej (utworzonej w 1897 roku) pozarządowej organizacji, skupiającej stowarzyszenia prawnicze z 51 krajów.


W dniu 01 października 2013r., w Dublinie, Zgromadzenie Ogólne CMI podjęło jednogłośnie uchwałę o przyjęciu Stowarzyszenia w poczet Członków CMI, dzięki czemu Polska zyskała możliwość aktywnego i pełnego uczestniczenia w pracach CMI.

Celami Stowarzyszenia są też popularyzacja i rozwój prawa morskiego, jego unifikacja, zorganizowanie sądu polubownego w sprawach morskich, integracja środowiska prawników morskich, aktywna współpraca z Komisją Kodyfikacyjną Prawa Morskiego, Komisją Prawa Morskiego PAN, Międzynarodową Organizacją Morską (IMO), Stowarzyszeniem Armatorów Unii Europejskiej (ECSA), a także aktywny udział i pomoc ekspercka w pracach Związku Armatorów Polskich, Komisjach Sejmowych oraz Parlamentu Europejskiego.