Statut Stowarzyszenia pod nazwą: Polskie Stowarzyszenie Prawa Morskiego

(tekst jednolity z 14 czerwca 2018r. – po uchwale nr 4 Walnego Zebrania z 11.06.2014r. i uchwale nr 24 Walnego Zebrania z 14.06.2018r.)
Preambuła

Odwołując się do dorobku naukowego oraz tradycji Polskiego Stowarzyszenia Prawa Morskiego, założonego w 1934r., oraz chcąc chronić spuściznę i kontynuować działalność i osiągnięcia Stowarzyszenia, powołuje się stowarzyszenie, któremu nadaje się niniejszy statut.

§1

1. Stowarzyszenie, zwane dalej: Stowarzyszeniem, nosi nazwę: Polskie Stowarzyszenie Prawa Morskiego.

2. W obrocie zagranicznym Stowarzyszenie może posługiwać się angielską nazwą: Polish Maritime Law Association albo francuską nazwą: Association Polonaise de Droit Maritime.

3. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej: Polish MLA albo: PMLA.

§2

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Szczecin.

2. Adresem Stowarzyszenia jest Plac Rodła 8/piętro XII, 70-419 Szczecin.

3. Stowarzyszenie działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami Polski.

4. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieoznaczony.

§3

1. Celami Stowarzyszenia są:
1) członkostwo w Comite Maritime International (Międzynarodowym Komitecie Morskim);
2) popularyzacja i rozwój prawa morskiego, zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak i poza granicami Polski;
3) unifikacja prawa morskiego, zarówno polskiego jak i międzynarodowego;
4) zorganizowanie sądu polubownego w sprawach morskich.


2. Cele Stowarzyszenia realizowane są poprzez:
1) aktywne i stałe utrzymywanie członkostwa w Comite Maritime International;
2) opracowywanie opinii oraz inne wyrażanie poglądów i zajmowanie stanowisk w przedmiocie prawa morskiego;
3) organizowanie konferencji i sympozjów oraz innych spotkań w przedmiocie prawa morskiego, zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak i poza granicami Polski, a także udział w konferencjach i sympozjach oraz innych spotkaniach w przedmiocie prawa morskiego, zarówno w Polsce jak i poza granicami;
4) prowadzenie badań nad prawem morskim;
5) prowadzenie forum służącego dyskusji i wymianie poglądów w przedmiocie prawa morskiego;
6) prowadzenie sądu polubownego w sprawach morskich;
7) prowadzenie szkoleń oraz innej edukacji w przedmiocie prawa morskiego;
8) redagowanie i wydawanie publikacji w przedmiocie prawa morskiego;
9) utrzymywanie członkostwa i kontaktów oraz współpracę z zagranicznymi stowarzyszeniami prawa morskiego oraz innymi organizacjami, zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak i poza granicami Polski;
10) utrzymywanie kontaktów, współdziałanie i współpracę z właściwymi instytucjami i władzami, zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak i poza granicami Polski, w przedmiocie prawa morskiego;
11) wszelkie inne działania pozwalające, służące lub zmierzające do osiągnięcia celów Stowarzyszenia.


3. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków Stowarzyszenia, zwanych dalej: Członkami, składkach członkowskich, świadczeniach Członków wspierających, świadczeniach innych osób i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej oraz prowadzonej działalności gospodarczej, którą może prowadzić w zakresie określonym w ust. 2 pkt. 2) i 3) oraz od 5) do 8) włącznie powyżej, a także prowadzonej działalności pożytku publicznego. Otrzymywanie świadczeń oraz prowadzenie działalności gospodarczej i działalności pożytku publicznego następuje na zasadach i zgodnie z przepisami prawa.


4. Wysokość składki członkowskiej ustala zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej: Zarządem, po uzyskaniu uprzedniej opinii komisji rewizyjnej, zwanej dalej: Komisją Rewizyjną. Wysokość składki członkowskiej ustala się na dany rok obrachunkowy Stowarzyszenia, po zatwierdzeniu przez walne zebranie Członków, zwane dalej: Walnym Zebraniem, sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej za poprzedni pełny rok sprawozdawczy Stowarzyszenia. Wysokość składki członkowskiej za okres od zarejestrowania Stowarzyszenia do końca pierwszego pełnego roku obrachunkowego zostanie ustalona po zarejestrowaniu Stowarzyszenia. Ustalając wysokość składki członkowskiej bierze się pod uwagę działalność Stowarzyszenia w poprzednich latach obrachunkowych, przychody i wydatki Stowarzyszenia w poprzednim roku obrachunkowym, przewidywane przychody i wydatki Stowarzyszenia w danym roku obrachunkowym i w kolejnych latach obrachunkowych. Ustalając wysokość składki członkowskiej ustala się jednocześnie termin płatności składki.


5. Obsługa administracyjna Stowarzyszenia oraz władz Stowarzyszenia będzie realizowana przy pomocy biura Stowarzyszenia, będącego jednostką pomocniczą Stowarzyszenia. Koszty funkcjonowania biura ponosi Stowarzyszenie. Zarząd może uchwalić regulamin i strukturę organizacyjną biura.


6. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników lub zlecać wykonywanie określonych czynności lub zadań podmiotom trzecim.


7. Stowarzyszenie nie może:
1) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do Członków, członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej lub pracowników Stowarzyszenia oraz osób, z którymi Członkowie, członkowie Zarządu lub Komisji Rewizyjnej oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej: Osobami Bliskimi;
2) przekazywać majątku Stowarzyszenia na rzecz Członków, członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich Osób Bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
3) wykorzystywać majątku Stowarzyszenia na rzecz Członków, członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich Osób Bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
4) zakupywać towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Członkowie, członkowie Zarządu lub Komisji Rewizyjnej lub pracownicy Stowarzyszenia oraz ich Osób Bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§4

1. Członkiem może być każdy mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych, kto zajmuje się lub wyraża zainteresowanie prawem morskim. Osoby prawne oraz inne jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, którym prawo przyznaje zdolność prawną, mogą być wyłącznie Członkami wspierającymi. Na zasadach określonych niniejszym statutem, zwanym dalej: Statutem, osobie fizycznej, osobie prawnej oraz innej jednostce organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną, może zostać nadane członkostwo honorowe. Członkiem może być cudzoziemiec, w tym niemający miejsca zamieszkania albo siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


2. Członkostwo w Stowarzyszeniu nabywa się z chwilą podjęcia przez Zarząd uchwały o przyjęciu w poczet Członków. Założyciele Stowarzyszenia, którzy podpisali listę założycieli, nabywają członkostwo w Stowarzyszeniu z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o zarejestrowaniu Stowarzyszenia. Zarząd podejmuje uchwałę na podstawie pisemnej deklaracji przystępującego, sporządzonej według wzoru opracowanego przez Zarząd. Zarząd może odmówić przyjęcia w poczet Członków. Od uchwały Zarządu odmawiającej przyjęcia w poczet Członków przysługuje odwołanie do Komisji Rewizyjnej. Odwołanie wnosi się na piśmie, w terminie 7 dni od powiadomienia o uchwale Zarządu odmawiającej przyjęcia w poczet Członków, za pośrednictwem Zarządu. Uchwała Komisji Rewizyjnej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. W przypadku Członków wspierających i Członków honorowych Zarząd może podjąć uchwałę o przyjęciu w poczet Członków wspierających lub o nadaniu członkostwa honorowego z własnej inicjatywy, po uprzednim przyjęciu przez daną osobę albo jednostkę organizacyjną propozycji uzyskania członkostwa w Stowarzyszeniu.


3. Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na skutek:
1) wystąpienia ze Stowarzyszenia – z chwilą złożenia Zarządowi pisemnego oświadczenia o wystąpieniu;
2) śmierci, a w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej – wszczęcia likwidacji, postępowania upadłościowego, postępowania naprawczego lub innego o podobnym charakterze;
3) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych lub pozbawienia praw publicznych;
4) podjęcia przez Zarząd uchwały o pozbawieniu członkostwa w Stowarzyszeniu – z chwilą kiedy uchwała Zarządu o pozbawieniu członkostwa w Stowarzyszeniu stanie się ostateczna.

Pozbawienie członkostwa w Stowarzyszeniu może nastąpić w przypadku zaprzestania spełniania warunków wymaganych do nabycia członkostwa w Stowarzyszeniu; nie wykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków Członka; zalegania z płatnością składek członkowskich za okres co najmniej 1 roku; postępowania Członka sprzecznego ze Statutem, naruszającego interesy Stowarzyszenia lub godzącego w dobre imię Stowarzyszenia. Od uchwały Zarządu o pozbawieniu członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Komisji Rewizyjnej. Odwołanie wnosi się na piśmie, w terminie 7 dni od powiadomienia o uchwale Zarządu pozbawiającej członkostwa w Stowarzyszeniu, za pośrednictwem Zarządu. Uchwała Komisji Rewizyjnej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.


4. Członkowie, za wyjątkiem Członków wspierających oraz Członków honorowych, są obowiązani do:
1) regularnego i terminowego opłacania składek członkowskich;
2) biernego i czynnego udziału w wyborach do władz Stowarzyszenia;
3) czynnego udziału w Walnych Zebraniach;
4) aktywnego udziału w działalności Stowarzyszenia, wspierania Stowarzyszenia wiedzą i doświadczeniem w przedmiocie prawa morskiego oraz dbania o dobre imię i wizerunek Stowarzyszenia.


5. Członkowie, za wyjątkiem Członków wspierających oraz Członków honorowych, są uprawnieni do:
1) biernego i czynnego udziału w wyborach do władz Stowarzyszenia;
2) udziału w Walnych Zebraniach oraz prawa głosu na Walnych Zebraniach;
3) korzystania z dorobku Stowarzyszenia oraz ze wsparcia Stowarzyszenia w zajmowaniu się bądź zainteresowaniu prawem morskim.


6. Członkowie wspierający są obowiązani do regularnego i terminowego spełniania na rzecz Stowarzyszenia zadeklarowanych świadczeń oraz dbania o dobre imię i wizerunek Stowarzyszenia. Członkowie wspierający są uprawnieni do udziału w Walnych Zebraniach bez prawa głosu lecz z prawem wyrażania poglądów i zajmowania stanowisk w przedmiocie działalności Stowarzyszenia, korzystania z dorobku Stowarzyszenia oraz ze wsparcia Stowarzyszenia w zajmowaniu się bądź zainteresowaniu prawem morskim, a także do informowania przez Stowarzyszenie o byciu wspieranym przez Członka wspierającego oraz informowania o wspieraniu Stowarzyszenia (posługiwania się określeniem (tytułem) Członka wspierającego Stowarzyszenie).


7. Członkowie honorowi są obowiązani do dbania o dobre imię i wizerunek Stowarzyszenia. Członkowie honorowi są uprawnieni do udziału w Walnych Zebraniach bez prawa głosu lecz z prawem wyrażania poglądów i zajmowania stanowisk w przedmiocie działalności Stowarzyszenia, korzystania z dorobku Stowarzyszenia oraz ze wsparcia Stowarzyszenia w zajmowaniu się bądź zainteresowaniu prawem morskim, a także do informowania o członkostwie honorowym w Stowarzyszeniu (posługiwania się określeniem (tytułem) Członka honorowego Stowarzyszenia).


8. Członkowie, władze Stowarzyszenia oraz członkowie władz Stowarzyszenia komunikują się wzajemnie, w szczególności, za pomocą poczty elektronicznej, za wyjątkiem sytuacji gdy Statut lub przepisy prawa wymagają zachowania formy szczególnej. Przyjmuje się, iż forma elektroniczna, o której mowa w poprzednim zdaniu, jest równorzędna z formą pisemną. Sposób komunikacji określony w niniejszym ustępie dotyczy wszystkich spraw związanych z członkostwem i udziałem w Stowarzyszeniu i władzach Stowarzyszenia, w tym działalności i funkcjonowania Stowarzyszenia i jego władz. W tym stanie rzeczy, koniecznym i niezbędnym jest by każdy Członek oraz członek władz Stowarzyszenia podał Zarządowi aktualny adres poczty elektronicznej oraz informował Zarząd o każdorazowej zmianie adresu, pod rygorem skuteczności doręczeń na ostatnio podany.


9. W przypadku uruchomienia przez Stowarzyszenie witryny internetowej obsługującej zastrzeżoną strefę Członka, dostępną wyłącznie dla Członków oraz chronioną indywidualnym kluczem i kodem dostępu, Walne Zebranie będzie uprawnione do określenia zasad komunikacji, o której mowa w ust. 8 powyżej, za pośrednictwem witryny internetowej, o której mowa w niniejszym ustępie.


§5

Władzami Stowarzyszenia są:
1) Zarząd;
2) Komisja Rewizyjna;
3) Walne Zebranie.


§6

1. Zarząd składa się z od 4 do 6 członków, w tym z Prezesa, 2 Wiceprezesów i Sekretarza.

2. Członkowie Zarządu są wybierani przez Walne Zebranie w głosowaniu tajnym. Członkowie pierwszego Zarządu zostaną wybrani przez założycieli Stowarzyszenia. Uzupełnianie składu Zarządu odbywa się w sposób przewidziany w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu.

3. Kadencja członków Zarządu trwa 5 lat. Członkowie Zarządu są powoływani na okres wspólnej kadencji, co oznacza, iż mandat członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia zwyczajnego Walnego Zebrania zatwierdzającego sprawozdanie z działalności Zarządu za ostatni, pełny rok sprawozdawczy Stowarzyszenia pełnienia funkcji członka Zarządu. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, utraty pełnej zdolności do czynności prawnych, pozbawienia praw publicznych, utraty członkostwa w Stowarzyszeniu, odwołania ze składu Zarządu albo rezygnacji.

4. Zarząd prowadzi sprawy Stowarzyszenia i reprezentuje Stowarzyszenie. Do kompetencji, obowiązków lub uprawnień Zarządu należą ponadto inne czynności i sprawy przewidziane Statutem lub przepisami prawa.

5. Prezes Zarządu kieruje pracami i organizuje prace Zarządu oraz przewodniczy posiedzeniom Zarządu. Wiceprezesi Zarządu zastępują Prezesa Zarządu w trakcie niemożności pełnienia funkcji przez Prezesa lub wykonywania obowiązków lub uprawnień przez Prezesa, w kolejności wskazanej przez Prezesa, a w razie braku wskazania – w kolejności porządku alfabetycznego nazwisk, oraz pomagają Prezesowi w kierowaniu pracami i organizowaniu prac Zarządu. Sekretarz Zarządu administruje Zarządem i Stowarzyszeniem oraz kieruje biurem Stowarzyszenia. Walne Zebranie może uchwalić regulamin Zarządu.

6. W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności Stowarzyszenia, a w pozostałych sprawach na wniosek każdego członka Zarządu, wymagane są uchwały Zarządu. Uchwała Zarządu może zostać podjęta na posiedzeniu Zarządu albo poza posiedzeniem, w formie przewidzianej w § 4 ust. 8 powyżej. Każdy członek Zarządu może zwołać posiedzenie Zarządu albo wnieść o podjęcie uchwały poza posiedzeniem. Do ważności uchwały Zarządu wymagane jest zawiadomienie wszystkich członków Zarządu o posiedzeniu Zarządu albo, jeżeli uchwała ma zostać podjęta poza posiedzeniem, zawiadomienie wszystkich członków o wnioskowanej treści uchwały. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej 2 członków Zarządu, w tym Sekretarza Zarządu. Każdemu członkowi Zarządu przysługuje 1 głos. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu, a w przypadku braku udziału Prezesa przy podejmowaniu uchwały – głos Sekretarza Zarządu.

7.Do reprezentowania Stowarzyszenia lub składania oświadczeń lub dokonywania czynności prawnych w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie 2 członków Zarządu. Jednakże, jeżeli czynności prawna powoduje lub prowadzi do rozporządzenia prawem przenoszącym 5.000 PLN lub powstania zobowiązania do świadczenia przenoszącego 5.000 PLN, wówczas wymagane jest współdziałanie 2 członków Zarządu w tym zawsze Sekretarza Zarządu.

8. Członkom Zarządu przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku z pełnieniem funkcji, których poniesienie zostało zaakceptowane przez Zarząd. Walne Zebranie może przyznać członkom Zarządu jednorazowe, okresowe lub stałe wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji.


§7

1. Komisja Rewizyjna składa się z od 3 do 5 członków, w tym z Przewodniczącego.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej są wybierani przez Walne Zebranie w głosowaniu tajnym. Członkowie pierwszej Komisji Rewizyjnej zostaną wybrani przez założycieli Stowarzyszenia. Nie można łączyć funkcji członka Komisji Rewizyjnej z funkcją członka Zarządu. Ponadto, członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej. Uzupełnianie składu Komisji Rewizyjnej odbywa się w sposób przewidziany w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu.

3. Kadencja członków Komisji Rewizyjnej trwa 5 lat. Członkowie Komisji Rewizyjnej są powoływani na okres wspólnej kadencji. Mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa z dniem odbycia zwyczajnego Walnego Zebrania zatwierdzającego sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za ostatni, pełny rok sprawozdawczy Stowarzyszenia pełnienia funkcji członka Komisji Rewizyjnej. W sprawach nieuregulowanych niniejszym ustępem odpowiednio stosuje się postanowienia § 6 ust. 3 powyżej.

4. Do kompetencji, obowiązków lub uprawnień Komisji Rewizyjnej, poza innymi przewidzianymi Statutem lub przepisami prawa, należą:
1) sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Stowarzyszenia;
2) sprawowanie nadzoru nad finansami Stowarzyszenia oraz majątkiem Stowarzyszenia;
3) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przez Zarząd przepisów prawa i postanowień Statutu oraz wykonywaniem przez Zarząd uchwał Walnego Zebrania;
4) ocena sprawozdań z działalności Zarządu i składanie zwyczajnym Walnym Zebraniom sprawozdań z wyników tych ocen;
5) składanie zwyczajnym Walnym Zebraniom opinii w sprawach absolutorium dla członków Zarządu;
6) członkostwo Stowarzyszenia w zagranicznych stowarzyszeniach prawa morskiego oraz innych organizacjach, zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak i poza granicami Polski;
7) opiniowanie spraw wnoszonych przez Zarząd oraz podejmowanie uchwał w sprawach wnoszonych przez Zarząd.5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej administruje Komisją Rewizyjną, kieruje pracami i organizuje prace Komisji Rewizyjnej oraz przewodniczy posiedzeniom Komisji Rewizyjnej. Członkowie Komisji Rewizyjnej zastępują Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w trakcie niemożności pełnienia funkcji przez Przewodniczącego lub wykonywania obowiązków lub uprawnień przez Przewodniczącego, w kolejności wskazanej przez Przewodniczącego, a w razie braku wskazania – w kolejności porządku alfabetycznego nazwisk, oraz pomagają Przewodniczącemu w administrowaniu Komisją Rewizyjną oraz kierowaniu pracami i organizowaniu prac Komisji Rewizyjnej. Walne Zebranie może uchwalić regulamin Komisji Rewizyjnej.6. Uchwała Komisji Rewizyjnej może zostać podjęta na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej albo poza posiedzeniem, w formie przewidzianej w § 4 ust. 8 powyżej. Każdy członek Komisji Rewizyjnej może zwołać posiedzenie Komisji Rewizyjnej albo wnieść o podjęcie uchwały poza posiedzeniem. Do ważności uchwały Komisji Rewizyjnej wymagane jest zawiadomienie wszystkich członków Komisji Rewizyjnej o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej albo, jeżeli uchwała ma zostać podjęta poza posiedzeniem, zawiadomienie wszystkich członków o wnioskowanej treści uchwały. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej 2 członków Komisji Rewizyjnej. Każdemu członkowi Komisji Rewizyjnej przysługuje 1 głos. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, a w przypadku braku udziału Przewodniczącego przy podejmowaniu uchwały – głos członka Komisji Rewizyjnej pierwszego w kolejności porządku alfabetycznego nazwisk.7. Członkom Komisji Rewizyjnej przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku z pełnieniem funkcji, których poniesienie zostało zaakceptowane przez Zarząd. Walne Zebranie może przyznać członkom Komisji Rewizyjnej jednorazowe, okresowe lub stałe wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji. Powyższe świadczenia nie mogą być wyższe niż przewidziane przepisami prawa o działalności i organizacjach pożytku publicznego.


§8

1. Do kompetencji, obowiązków lub uprawnień Walnego Zebrania, poza innymi przewidzianymi Statutem lub przepisami prawa, należą:
1) określanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia;
2) zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej w poprzednim roku sprawozdawczym Stowarzyszenia;
3) zatwierdzanie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia, w tym sprawozdania finansowego, za poprzedni rok obrachunkowy Stowarzyszenia;
4) udzielanie absolutorium członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej za poprzedni rok sprawozdawczy Stowarzyszenia;
5) opiniowanie spraw wnoszonych przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną oraz podejmowanie uchwał w sprawach wnoszonych przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną;
6) podejmowanie uchwał w innych sprawach niezastrzeżonych Statutem do kompetencji Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.


2. Walne Zebrania są zwyczajne i nadzwyczajne. Miejscem Walnych Zebrań jest siedziba Stowarzyszenia, przy czym Zarząd, zwołując Walne Zebranie, może wskazać inne miejsce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


3. Zwyczajne Walne Zebranie odbywa się raz w roku sprawozdawczym i obrachunkowym Stowarzyszenia, w terminie przewidzianym przepisami prawa do zatwierdzenia sprawozdań z działalności, w tym finansowego, Stowarzyszenia, w każdym bądź razie nie później niż do dnia 30 września danego roku. Przedmiotem zwyczajnego Walnego Zebrania są sprawy, o których mowa w ust. 1 pkt. 2)-4) włącznie powyżej.


4. Inne niż zwyczajne Walne Zebrania są nadzwyczajnymi Walnymi Zebraniami.


5. Posiedzenie Walnego Zebrania zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 2 członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 15 Członków. Zarząd jest zobowiązany zwołać posiedzenie Walnego Zebrania na wniosek, o którym mowa w poprzednim zdaniu, w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku. Wniosek o zwołanie może zostać złożony w sposób przewidziany w § 4 ust. 8 powyżej. Jeżeli Zarząd nie zwoła posiedzenia Walnego Zebrania w 14 dniowym terminie, wnioskujący członkowie Zarządu, Komisja Rewizyjna lub wnioskujący Członkowie mogą zwołać posiedzenie, nie później jednak niż w terminie 7 dniu od upływu 14 dniowego terminu, po upływie którego prawo do zwołania wygasa. Posiedzenie Walnego Zebrania zwołuje się co najmniej 14 dni przed datą posiedzenia zawiadamiając wszystkich Członków oraz wskazując datę i godzinę posiedzenia, miejsce posiedzenia – jeżeli jest zwoływane przez Zarząd i jest inne niż siedziba Stowarzyszenia – oraz porządek obrad posiedzenia. Posiedzenie Walnego Zebrania może zostać zwołane w sposób przewidziany w § 4 ust. 8 powyżej.


6. Z wyłączeniem zwyczajnego Walnego Zebrania, które wymaga posiedzenia, oraz uchwał, dla których Statut lub przepisy prawa wymagają posiedzenia, uchwała Walnego Zebrania może zostać podjęta poza posiedzeniem, w formie przewidzianej w § 4 ust. 8 powyżej. Do wniosku o podjęcie uchwały poza posiedzeniem stosuje się odpowiednio ust. 5 powyżej, przy czym wnosząc o podjęcie uchwały poza posiedzeniem należy zawiadomić wszystkich Członków o wnioskowanej treści uchwały oraz wyznaczyć co najmniej 14 dniowy termin na oddanie głosu w sprawie uchwały.


7. Do ważności uchwały Walnego Zebrania wymagane jest zwołanie posiedzenia zgodnie z ust. 5 powyżej albo, jeżeli uchwała ma zostać podjęta poza posiedzeniem, złożenie wniosku o podjęcie uchwały zgodnie z ust. 6 powyżej. Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy Członków, chyba że co innego wynika ze Statutu lub przepisów prawa. Każdemu Członkowi przysługuje 1 głos. Jeżeli w terminie, na który zostało zwołane posiedzenie Walnego Zebrania, nie stawi się wymagana liczba Członków, wówczas, po upływie godziny od terminu posiedzenia, Walne Zebranie będzie mogło podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych na posiedzeniu Członków, chyba że co innego wynika ze Statutu lub przepisów prawa. Jeśli w terminie wyznaczonym na oddanie głosu w sprawie uchwały poza posiedzeniem Walnego Zebrania nie weźmie udziału w głosowaniu wymagana liczba Członków, wówczas, po upływie dodatkowych 7 dni, uchwała będzie mogła być podjęta bez względu na liczbę Członków biorących udział w głosowaniu. Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są w głosowaniu jawnym, chyba że co innego wynika ze Statutu lub przepisów prawa oraz z wyłączeniem spraw osobowych, w szczególności udzielania absolutorium.


8. Posiedzenie Walnego Zebrania otwiera Prezes Zarządu, a w razie nieobecności Prezesa Zarządu – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. W razie nieobecności na posiedzeniu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, posiedzenie otwiera wyznaczony przez Prezesa Zarządu członek Zarządu, a w razie nieobecności członka Zarządu na posiedzeniu – wyznaczony przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej członek Komisji Rewizyjnej. Po otwarciu posiedzenia, Walne Zebranie wybiera przewodniczącego posiedzenia, który wskazuje protokolanta, następnie Walne Zebranie stwierdza ważność zwołania posiedzenia i zdolność Walnego Zebrania do ważnego podejmowania uchwał oraz przyjmuje porządek obrad, który nie może być inny niż wskazany w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia, chyba że wszyscy Członkowie są obecni na posiedzeniu, a nikt nie zgłosi sprzeciwu odnośnie zmiany porządku obrad.

§9

Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrachunkowy i sprawozdawczy kończy się z końcem pierwszego, pełnego roku kalendarzowego następującego po roku, w którym uprawomocniło się postanowienie o zarejestrowaniu Stowarzyszenia.

§10

1. Zmiana Statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania, podjętej bezwzględną większością głosów, na posiedzeniu, przy obecności co najmniej połowy Członków.


2. Do czasu uprawomocnienia się postanowienia o zarejestrowaniu Stowarzyszenia, w przypadku kwestionowania przez sąd rejestrowy postanowień Statutu, Statut może zostać zmieniony w kwestionowanym zakresie przez komitet założycielski.


3. Stowarzyszenie może zostać rozwiązane uchwałą Walnego Zebrania, podjętą bezwzględną większością głosów, na posiedzeniu, przy obecności co najmniej połowy Członków.


4. Do rozwiązania Stowarzyszenia, w sprawach nieuregulowanych Statutem, stosuje się przepisy prawa.