Informacje ogólne

Polskie Stowarzyszenie Prawa Morskiego zostało założone w dniu 12 czerwca 2013r., w Szczecinie. Jest ono wspólną inicjatywą Związku Armatorów Polskich oraz kancelarii prawnej „Marek Czernis Kancelaria Radcy Prawnego”, których zamiarem było reaktywowanie działalności Polskiego Stowarzyszenia Prawa Morskiego utworzonego w 1934 roku oraz kontynuowanie jego dorobku, spuścizny i tradycji.

W dniu 22 lipca 2013r., Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisał Polskie Stowarzyszenie Prawa Morskiego do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000470766.
Stowarzyszeniu nadano numer NIP i VAT: 8513170533 oraz numer VAT UE: PL8513170533, a także numer REGON: 321406156.
Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.

Polskie Stowarzyszenie Prawa Morskiego skupia prawników specjalizujących się w prawie morskim oraz inne osoby zainteresowane prawem morskim krajowym i międzynarodowym.

Władze Polskiego Stowarzyszenia Prawa Morskiego stanowią Zarząd i Komisja Rewizyjna oraz Walne Zebranie.


W skład Zarządu wchodzą:

(i) Profesor Maria Dragun-Gertner – Prezes Zarządu;

(ii) Mecenas Marek Czernis – Wiceprezes Zarządu;

(iii) Mecenas Michał Rzeszewicz – Wiceprezes Zarządu;

(iv) Mecenas Paweł Mickiewicz – Sekretarz Zarządu.W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:

(a) Profesor Dorota Pyć – Przewodnicząca Komisji;

(b) Mecenas Krzysztof Kochanowski – Członek Komisji Rewizyjnej;

(c) Mecenas Dariusz Szymankiewicz – Członek Komisji Rewizyjnej.

Jednym z głównych celów Polskiego Stowarzyszenia Prawa Morskiego jest członkostwo w Międzynarodowym Komitecie Morskim (Comite Maritime International – CMI) z siedzibą w Antwerpii, najstarszej (utworzonej w 1897 roku) pozarządowej organizacji, skupiającej stowarzyszenia prawnicze z 51 krajów.

W dniu 01 października 2013r., w Dublinie, Zgromadzenie Ogólne CMI podjęło jednogłośnie uchwałę o przyjęciu Stowarzyszenia w poczet Członków CMI, dzięki czemu Polska zyskała możliwość aktywnego i pełnego uczestniczenia w pracach CMI.

Celami Stowarzyszenia są też popularyzacja i rozwój prawa morskiego, jego unifikacja, zorganizowanie sądu polubownego w sprawach morskich, integracja środowiska prawników morskich, aktywna współpraca z Komisją Kodyfikacyjną Prawa Morskiego, Komisją Prawa Morskiego PAN, Międzynarodową Organizacją Morską (IMO), Stowarzyszeniem Armatorów Unii Europejskiej (ECSA), a także aktywny udział i pomoc ekspercka w pracach Związku Armatorów Polskich, Komisjach Sejmowych oraz Parlamentu Europejskiego.